ดาวน์โหลด


-รายงาน Start Up 63 .pdf

-รายงานสรุปผลStartup64.pdf
-รายงานผลStartupปี2562.pdf
-แผนบริหารความเสี่ยงแลควบคุมภายใน 2564.pdf

-โครงสร้างสำนักทรัพย์สิ.pdf

-แผนบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf

-แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2565.pdf

-แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf

-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 2565 รอบ6เดือน.pdf

-รายงานผลการดำเนินงานความเสี่ยงรอบ 12 เดือน.pdf

- คู่มือปฏิบัติงาน.pdf

-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2565.pdf
-รายงานความพึงพอใจการให้บริการ รอบ 5 เดือน .pdf

-ประมาณการรายรับ รายจ่าย 2565.pdf 

-มอบหมายงานและมอบอํานาจหน้าที่ให้ผู้อํานวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้.pdf
-แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 (สำนักทรัพย์สินและรายได้).pdf

-แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf

-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf

-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี.pdf

-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการสำนักทรัพย์สิน.pdf

-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี.pdf
-คู่มือแผนพัฒนาบุคลากร

-รายงานสรุปผลความพึงพอใจในการให้บริการ.pdf
-รายงานสรุปการจัดซื้อ จัดจ้าง.pdf
-รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf

-รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร 2565.pdf
-คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.pdf
-ระเบียบ ข้อบังคับ สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2558
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ สำนักทรัพย์สินและรายได้ (ปัจจุบัน).pdf

-คู่มือปฏิบัติงานการรับข้อร้องเรียน เกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่่งอำนวยความสะดวกตามพันธกิจ.pdf

-แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน 2565.pdf
-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน ทรัพย์สิน 2565 (1).pdf
-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน.pdf

-เล่มปิดบัญชีสำนักทรัพย์สินและรายได้ ประจำปี 2564.pdf

-แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง-2565.pdf

-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564.pdf

-รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 (O12).pdf

-สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ (O16).pdf

-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6เดือน)(O23).pdf

-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปรจำปีงบประมาณ 2564 (O24).pdf

-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 256.pdf