ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่


แนวทางการดำเนินการ ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

การรับเรื่องร้องเรียน

            1. เรื่องร้องเรียนที่เป็นอักษรผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ไปรษณีย์ หนังสือ เว็บไซต์สำนักทรัพย์สินและรายได้ เฟซบุ๊ก  หรือสื่ออิเล็คทรอนิคส์ติดต่อด้วยตนเอง และจากหน่วยงานอื่นๆ ดำเนินการรับเรื่อง ตามระบบสารบรรณ 

            2. เรื่องร้องเรียนที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีที่ผู้ร้องเรียน ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หรือมาติดต่อด้วยตนเองโดยไม่มีหนังสือร้องเรียน เจ้าหน้าที่จะต้องสอบถามและกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มรับเรื่อง ร้องเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

            - รายละเอียดของผู้ร้องเรียน ได้แก่ชื่อ ที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนบางรายไม่ประสงค์แสดงตน โดยไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีข้อมูล น่าเชื่อถือเพียงใด 

            - รายละเอียดของเรื่องที่ต้องการร้องเรียน โดยสอบถามให้ได้ประเด็นที่ชัดเจนว่าต้องการ ร้องเรียนเรื่องอะไร เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือหน่วยงานใด รายละเอียดของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานจะต้องสามารถรับเรื่องได้ทันทีแม้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหน่วยงานอื่น เพื่ออำนวยความสะดวกและไม่ทำาให้ผู้ร้องเรียนเกิดความไม่พอใจ จากนั้นแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบขั้นตอนและระยะเวลาในการ ดำเนินการ หากไม่ได้รับการตอบกลับภายใน ๑๕ วันทำการสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 160 1475

ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

https://forms.gle/oRx7D5bxxAthEdtT6


     สรุปคำร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565
             สังกัดสำนักทรัพย์สินและรายได้ 

        ลำดับที่/เดือน 
               รายการ 
    จำนวนคำร้องเรียน
1.  ตุลาคม 2564 
                    -
                  0
2. พฤศจิกายน 2564
                    -
                  0
3 . ธันวาคม 2564
                    -
                  0
4. มกราคม   2565
                    - 
                  0
5. กุมภาพันธ์ 2565  
                    -
                  0
6. มีนาคม 2565
                    -
                  0
7. เมษายน 2565
                    -
                  0
8. พฤษภาคม 2565                                                 0
9. มิถุนายน 2565
                          -                  0
10. กรกฎาคม 2565
        รับฟังความเห็น   
                        1
11. สิงหาคม  2565          รับฟังความเห็น                        1


    สรุปคำร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566
             สังกัดสำนักทรัพย์สินและรายได้ 

        ลำดับที่/เดือน 
               รายการ 
    จำนวนคำร้องเรียน
1.  ตุลาคม 2566 
                    -
                  0
2. พฤศจิกายน 2565
                    -
                  0
3 . ธันวาคม 2565
                    -
                  0
4. มกราคม   2566
                    - 
                  0
5. กุมภาพันธ์ 2566 
                    -
                  0
6. มีนาคม 2566
                    -
                  0
7. เมษายน 2566
                    -
                  0
8. พฤษภาคม 2566                                                 
9. มิถุนายน 2566
                          -                 
10. กรกฎาคม 2566
                    -
                       
11. สิงหาคม  2566