ita



ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล





ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

1.ข้อมูลพื้นฐาน


โครงสร้างหน่วยงาน (O1)



ข้อมูลผู้บริหาร (O2)



อำนวจหน้าที่ (O3)



   - อำนาจหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้



แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (O4)



ข้อมูลการติดต่อ (O5)



กฏหมายที่เกี่ยวข้อง (O6) **





2.การประชาสัมพันธ์



ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)





3.การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล



Q&A (O8)



Social Network (O9)



   - Facebook สำนักทรัพย์สินและรายได้



   - Facebook ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา



   - Facebook ฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม



   - Facebook ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา



   - Facebook ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า



   - Facebook ฝ่ายสถาบันฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

4.การดำเนินงาน



แผนการดำเนินงานประจำปี (O10)



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6เดือน (O11)



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (O12)





5.การปฏิบัติงาน



คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (O13)





6.การให้บริการ



คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (014)



ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (O15)



รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (O16)



e-Service (O17) **



 - ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร



 - ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์



 - ระบบ SSRU ERP



 - ระบบซื้อขาย ออนไลน์ (ssru-bamshop)





ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

7.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18)



รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6เดือน (O19)



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O20)





8.การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ



แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O21)



ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O22)



สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O23)



รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี (O24)





ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

9.การบริหารและการพัฒนาบุคลากร



นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O25) **



การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O26)



หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O27)



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี(O28)





ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

10.การจัดการเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบ



แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบ (O29) **



ช่องทางแจ้งการธุจริตและประพฤติมิชอบ (O30)



ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบ (O31)





11.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม



ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (O32)



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (O33)





ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต





ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

12.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร



เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (O34) **



การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (O35)





13.การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (O36)



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (O37)





14.การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร



การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร (O38) **





15.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (O39)



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ6เดือน (O40)



รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (O41)





ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

16.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O42)**



การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O43) **





หมายเหตุ : ** คือข้อมูลที่ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา