ร้องเรียน
สรุปคำร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565
สังกัดสำนักทรัพย์สินและรายได้ 

        ลำดับที่/เดือน                รายการ     จำนวนคำร้องเรียน
1.  ตุลาคม 2564                     -                  0
2. พฤศจิกายน 2564                    -                  0
3 . ธันวาคม 2564                    -                  0
4. มกราคม   2565                    -                   0
5. กุมภาพันธ์ 2565                      -                  0
6. มีนาคม 2565                    -                  0
7. เมษายน  2565                    -                  0
8. พฤษภาคม 2565
                    -                  0
9. มิถุนายน 2565                      -                    0
10. กรกฎาคม 2565            รับฟังความเห็น                    1
11. สิงหาคม 2565              รับฟังความเห็น                   1