เกี่ยวกับเรา


สำนักทรัพย์สินและรายได้

            สำนักทรัพย์สินและรายได้เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของสภาประจำสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดหา จัดสรรรายได้หรือผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามระเบียบสภาประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการจัดหาจัดสรรรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2543

            ปัจจุบัน สำนักทรัพย์สินและรายได้ ได้ดำเนินงานภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานสำนักทรัพย์สินและรายได้ พ.ศ. 2558  การจัดตั้งสำนักทรัพย์สินและรายได้   เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการรายได้   และหรือผลประโยชน์ ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ซึ่งภาระงาน จะเริ่มตั้งแต่จัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์ตลอดจนประเมินผลรายการจัดหารายได้และผลประโยชน์ สำนักทรัพย์สินและรายได้ จะเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทในการบริหารจัดการด้านรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ เป็นผู้ควบคุม กำกับดูแล โดยมีฝ่ายธุรกิจจัดหารายได้ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักทรัพย์สินและรายได้ทั้ง 5 ฝ่ายธุรกิจ ได้แก่

            1. ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา
            2. ฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
            3. ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
            4. ฝ่ายสถาบันฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา
            5. ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า

ปรัชญา (Philosophy)

            บริหารสินทรัพย์ เพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน สร้างเสริมรายได้ ให้ประสบการณ์วิชาชีพ สนับสนุนวิชาการ สำนักงานในอนาคตด้วยหลักธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์ (Vision)

           เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของสินค้าและบริการ

พันธกิจ (Mission)

            1. การจัดระบบการจัดการคุณภาพ เพื่อบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ทรัพย์สินและรายได้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้มีประสิทธิภาพ
            2. ส่งเสริมกิจกรรมจัดหารายได้ ให้บริการวิชาการแก่สังคม พร้อมสนับสนุนการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพแก่นักศึกษาและผู้ประกอบการอย่างมีคุณภาพ
            3. ให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ แก่บุคลากร และให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาอาชีพและยกมาตรฐานชีวิต ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์(Objective)

            1. การบริหารสินทรัพย์ ทรัพย์สิน จัดหารายได้ และลงทุน เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย
            2. เป็นโครงการจัดหารายได้เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
            3. การจัดหารายได้ควบคู่การให้บริการประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาสวนสุนันทา
            4. จัดทำนโยบาย แผนงาน ถ่ายทอดไปยังฝ่ายธุรกิจในรูปแบบของการจัดหารายได้

ค่านิยมหลัก (Core Value)

            S : SERVICE MIND                บริการด้วยใจ
            E : EMPOWERMENT            การกระจายอำนาจให้การตัดสินใจ
            R : RESULTS                         เน้นผลลัพธ์ที่ตรงผู้รับบริการ
            V : VALUE ADDED              การสร้างมูลค่าเพิ่ม
            I  : INNOVATION                   การพัฒนานวัตกรรม
           C : CONCIOUS                      จิตสำนึกในการพัฒนาองค์กร
            E : ETHICAL BEHAVIOR    ดำเนินการอย่างมีจริยธรรม

อัตลักษณ์

            เป็นหน่วยงานจัดหารายได้ที่ให้บริการและครบวงจรอย่างมืออาชีพ

เอกลักษณ์ 

            เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังวัฒนธรรม เป็นผู้นำด้านสินค้าและบริการ