คู่มือการปฏิบัติงาน


สำนักทรัพย์สินและรายได้

- คู่มือปฏิบัติงานแผนพัฒนาบุคลากร.pdf

- คู่มือปฏิบัติงานจัดซื้อ - จัดจ้าง .pdf

- คู่มือปฏิบัติงานจัดซื้อครุภัณฑ์ .pdf

- คู่มือปฏิบัติงานบัญชีการบันทึกรายรับ-รายจ่าย.pdf

- คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับ-จ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ.pdf

- คู่มือการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ .pdf

- คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง.pdf

- คู่มือปฏิบัติงานการเงินและบัญชี.pdf

- คู่มือปฏิบัติงานโครงการฝึกอบรม.pdf

- คู่มือปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป.pdf

- คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำการปฏิบัติงานของบุคลากร .pdf

- คู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา.pdf

คู่มือปฏิบัติงานงานขายและการตลาด.pdf