หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > หารือความร่วมมือในโครงการฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา ซึ่งการหารือร่วมกันในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา สำนักทรัพย์สินและรายได้ กับคณะวิทยาศาสตร์ฯ
หารือความร่วมมือในโครงการฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา ซึ่งการหารือร่วมกันในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา สำนักทรัพย์สินและรายได้ กับคณะวิทยาศาสตร์ฯ

admin bam
14 กันยายน 2565 14:11:23

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 อาจารย์นฤมล ชมโฉม  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและควบคุมต้นทุน และรักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา สำนักทรัพย์สินและรายได้   เข้าพบ รศ.ดร.ชัยศรี  ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ  ห้องปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อหารือความร่วมมือในโครงการฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา   ซึ่งการหารือร่วมกันในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา สำนักทรัพย์สินและรายได้ กับคณะวิทยาศาสตร์ฯ    ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565   

#สำนักทรัพย์สินและรายได้ #ssru #สวนสุนนันทา #มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา #ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา #โรงแรม  #ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา #โรงแรมวังสวนสุนันทา

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/000825650011

อรวรรณ สุขมา : รายงาน

ธีรวัฒน์  พูลพร : ถ่ายภาพ