ติดต่อเราสำนักงานสำนักทรัพย์สินและรายได้     ติดต่อ (โทร)
     - ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ02-160-1362, 02-160-1478
     - ฝ่ายพัสดุ02-160-1362, 02-160-1478
     - ฝ่ายบริหารงานบุคคล02-160-1476
     - ฝ่ายบัญชีและการเงิน02-160-1476
ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา 02-160-1480
     - ส่วนงานขาย02-160-1419
     - ส่วนงานจัดซ์้อ02-160-1483
     - ส่วนงาน Reception 02-160-1480,02-160-1415
02-243-0574,02-243-0575
ฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม 02-160-1473,02-160-1474
     - ส่วนงาเบเกอร์รี่02-160-1364
     - ส่วนงานน้ำดื่ม02-160-1081
 ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา 02-160-1263,02-160-1309
     - ส่วนงานศูนย์หนังสือ02-160-1135
     - ส่วนงานโฟโต้02-160-1308,02*-160-1219
     - ส่วนงานจำหน่ายเสื้อ02-160-1134
ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า02-160-1362,02-160-1412
      -ส่วนงานติดต่อเช่าพื้นที่02-160-1362,02-160-1363
ฝ่ายสถาบันฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา02-160-1358,02-160-1359