หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้าร่วมประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้าร่วมประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564

admin bam
16 กรกฏาคม 2564 11:12:49

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้าร่วมประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้าร่วมประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวเปิดพิธี และบรรยายพิเศษ “มิติใหม่สวนสุนันทา:มืออาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง” จากนั้นรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายในหัวข้อ “ปรับเปลี่ยนให้ทันตามโลกอนาคต”

พร้อมรับฟังการบรรยายจากรองอธิการบดีในหัวข้อต่างๆ อาทิ “การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์สู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัย” “นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านวิชาการ” “แนวทางและนโยบายการดำเนินงาน งานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565” “การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในสถานการณ์ปัจจุบัน” “งานกิจการนักศึกษาในยุคโควิด-19” “รูปแบบและทิศทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม” ผ่านทาง Facebook Live กลุ่ม บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา