หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > การประชุมแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (SUBIC)
การประชุมแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (SUBIC)

admin bam
15 กรกฏาคม 2564 14:10:13

การประชุมแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (SUBIC)

 วันที่ 29 มิถุนายน 2564 อาจารย์ดวงพร แสงทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวธนัญพัชญ์ ภุมมาลา ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (SUBIC) ในการที่จะพัฒนาอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไปให้มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start – up) ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google Meet