หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้ ร่วมอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร สำหรับสายสนับสนุนวิชาการ ผ่านโปรแกรม Zoom
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้ ร่วมอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร สำหรับสายสนับสนุนวิชาการ ผ่านโปรแกรม Zoom

admin bam
15 กรกฏาคม 2564 13:38:05

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้ ร่วมอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร สำหรับสายสนับสนุนวิชาการ ผ่านโปรแกรม Zoom

วันที่ 12,13,19,20,26 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้ ร่วมอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีรศ.ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ และดร.รัตติมา ธันยาธำรงกุล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษอาทิ ไวยากรณ์ เทคนิคการอ่าน เขียน แปล การนำเสนอ เป็นการผลักดันศักยภาพของบุคลากรระดับนานาชาติให้สามารถสื่อสารและเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น โดยอบรมผ่านโปรแกรม Zoom