หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ฝ่ายธุรกิจพื้นที่เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสอบเกี่ยวกับขั้นตอนการและวิธีการดำเนินการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)
ฝ่ายธุรกิจพื้นที่เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสอบเกี่ยวกับขั้นตอนการและวิธีการดำเนินการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)

admin bam
18 เมษายน 2564 15:52:14

ฝ่ายธุรกิจพื้นที่เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสอบเกี่ยวกับขั้นตอนการและวิธีการดำเนินการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.30 น. ฝ่ายธุรกิจพื้นที่เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสอบเกี่ยวกับขั้นตอนการและวิธีการดำเนินการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) โดยมีนางสาววลัยกร โกมลสิงห์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า เป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงให้ทราบและเข้าใจขั้นตอน วิธีการดำเนินการสอบ (e-Exam) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา