หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ประชุมเตรียมสอบเข้ารับราชการนายทหารชั้นประทวน 2564 ของกรมการเงินทหารบก
ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ประชุมเตรียมสอบเข้ารับราชการนายทหารชั้นประทวน 2564 ของกรมการเงินทหารบก

admin bam
18 เมษายน 2564 15:25:35

ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ประชุมเตรียมสอบเข้ารับราชการนายทหารชั้นประทวน 2564 ของกรมการเงินทหารบก

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น. ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2564

 โดยมีนางสาววลัยกร โกมลสิงห์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า เป็นประธานในการประชุม เพื่อชี้แจงระเบียบ ข้อบังคับแก่เจ้าหน้าที่คุมสอบให้ทราบโดยทั่วกัน ซึ่งการสอบจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ณ ห้องสโมสรณ์อาจารย์ ชั้น 1 อาคารหอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา