หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ผอ.สำนักทรัพย์สินฯ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564
ผอ.สำนักทรัพย์สินฯ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564

admin bam
19 ตุลาคม 2565 10:28:09

ผอ.สำนักทรัพย์สินฯ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 17-18 ตุลาคม 2565 อาจารย์ ดร.แก่นเพชร  ศรานนทวัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดยกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์  อธิการบดี เป็นประธานพร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้ตรวจประเมิน โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล  เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน พร้อมด้วยกรรมการ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงรัตน์  นันทวิสารกุล  และรองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี นิยมรัตน์  เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 ปรากฏว่า มีผลคะแนน 4.71 อยู่ในระดับดีมาก

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/00102565062

อรวรรณ สุขมา : รายงาน 

ขอบคุณภาพ : สโรชา บินอับดุลเลาะ