หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รร.วังสวนสุนันทา แหล่งเรียนรู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนศ.ด้านอาหาร
รร.วังสวนสุนันทา แหล่งเรียนรู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนศ.ด้านอาหาร

admin bam
10 ตุลาคม 2565 15:24:37

รร.วังสวนสุนันทา แหล่งเรียนรู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนศ.ด้านอาหาร

อาจารย์นฤมล ชมโฉม  รองผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและควบคุมต้นทุน สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ในฐานะผู้จัดการฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา   เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโอกาสเข้ารับการฝึกปฏิบัติประกอบอาหารไทยชาววังในรายวิชาเรียน HEC1205 (อาหารไทยชาววัง) เพื่อสร้างความรู้และทักษะให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาหารไทยชาววังและการจัดบริการอาหารในโรงแรมมากขึ้น   ณ  ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา สำนักทรัพย์สินและรายได้  โดยมี อาจารย์นฤมล  เปียซื่อ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะอาจารย์ประจำรายวิชาเป็นผู้ควบคุมดูแลในครั้งนี้  

สำหรับการดำเนินงานครั้งนี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดให้สถานที่แหล่งบ่มเพาะวิสาหกิจ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับคณาจารย์ และนักศึกษาตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

อรวรรณ สุขมา : รายงาน

อ.นฤมล ชมโฉม : ถ่ายภาพ

ธีรวัฒน์ พูลพร : ถ่ายภาพ

https://bam.ssru.ac.th/news/view/00102565038