หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ผู้บริหารสำนักทรัพย์สินฯ เข้าร่วมประชุม กบม. สวนสุนันทา ครั้งที่ 10/2565
ผู้บริหารสำนักทรัพย์สินฯ เข้าร่วมประชุม กบม. สวนสุนันทา ครั้งที่ 10/2565

admin bam
10 ตุลาคม 2565 15:06:02

ผู้บริหารสำนักทรัพย์สินฯ เข้าร่วมประชุม กบม. สวนสุนันทา ครั้งที่ 10/2565

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.  อาจารย์ ดร.แก่นเพชร  ศรานนทวัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้  พร้อมด้วย  อาจารย์ ดร.ดวงพร  แสงทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 10 / 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีเป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน 

นอกจาก เรื่องสำคัญที่ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้ว ที่ประชุมได้รับทราบรายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2565 รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2565  การพิจารณายกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรให้กับนักศึกษาทุนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 5 จำนวน 6 ราย การพิจารณา (ร่าง) แผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย รอบ 12 เดือน อีกด้วย

อรวรรณ สุขมา : รายงาน / ภาพ

https://bam.ssru.ac.th/

https://bam.ssru.ac.th/news/view/00102565037