หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > หลักสูตรปีงบ66พร้อมมอบความรู้ให้ทุกท่านแล้วค่ะ
หลักสูตรปีงบ66พร้อมมอบความรู้ให้ทุกท่านแล้วค่ะ

admin bam
11 ตุลาคม 2565 13:50:15

หลักสูตรปีงบ66พร้อมมอบความรู้ให้ทุกท่านแล้วค่ะ

 เลือกกันได้เลย 11 สถานที่

 ส่งใบสมัครได้แล้ววันนี้ พบกัน 11 รุ่น สำรองที่นั่งกันได้เลยค่ะ

 หลักสูตร แนวทางการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการถูกทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ เช่น การช่วยเหลือประชาชน การจัดกิจกรรมสาธารณะ และการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน การอุดหนุนหน่วยงานอื่น การเบิกค่าเช่าบ้าน การจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 ดาวน์โหลดเอกสาร 

https://www.ssrutraininglocal.com/attachments/view/...

 หลักสูตร  การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการตรวจสอบภายในจริยธรรมการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในภายใต้มาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 อีกทั้งแนวทางการเบิกจ่ายเงินและการตรวจสอบอย่างไรให้ถูกต้อง

 ดาวน์โหลดเอกสาร 

https://www.ssrutraininglocal.com/attachments/view/...

 หลักสูตร  การเพิ่มทักษะงานสารบัญแบบมืออาชีพ : การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม การใช้ QR Code ในหนังสือราชการ และการทำลายหนังสือราชการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ดาวน์โหลดเอกสาร 

https://www.ssrutraininglocal.com/attachments/view/...

 หลักสูตร  การจัดซื้อหรือจ้าง การจัดทำด้านขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การอุทธรณ์ การทำสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ การบริหารพัสดุ การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง การปฏิบัติวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ดาวน์โหลดเอกสาร 

https://www.ssrutraininglocal.com/attachments/view/...

 หลักสูตร  การประชุมสภาท้องถิ่นอย่างไรให้ห่างไกลคดีความและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ในอำนาจและหน้าที่ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น

 ดาวน์โหลดเอกสาร 

https://www.ssrutraininglocal.com/attachments/view/...

 ช่องทางด่วนรับสมัคร 

 สมัครออนไลน์ : https://line.me/R/ti/p/%40dxe8707e

 E-mail : tte_ssru@hotmail.com

 ส่ง fax : 02-160-1080

 เบอร์โทร : 083-0775035, 083-0342336 ,02-1601358

#สวนสุนันทา #SSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #สำนักทรัพย์สินและรายได้ #ฝ่ายสถาบันฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา #TrainingandTravelingforEducation 

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/00102565008

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

พันธกานต์ รายงาน