หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อุดรธานี ห้ามพลาด‼️ก่อนจะหยุดยาว
อุดรธานี ห้ามพลาด‼️ก่อนจะหยุดยาว

admin bam
14 กันยายน 2565 11:11:02


อุดรธานี ห้ามพลาด‼️ก่อนจะหยุดยาว

สนใจส่งใบสมัครสำรองที่นั่งได้เลยนะค่ะ

หลักสูตร  การตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และมาตรฐานการตรวจสอบภายใน จริยธรรมการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายในภายใต้มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ อีกทั้งแนวทางการเบิกจ่ายและการตรวจสอบอย่างไรให้ถูกต้อง

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://www.ssrutraininglocal.com/attachments/view/...

หลักสูตร แนวทางการประชุมสภาท้องถิ่นให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/.../1AZURUEshSYy5QlXPTb.../view...

หลักสูตร การจัดซื้อหรือจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลางการ จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การอุทธรณ์ การทำสัญญา การบริหารสัญญา และการตรวจสอบรับพัสดุ การบริหารพัสดุการ แบ่งซื้อแบ่งจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/.../1jsE57S2xxdbejgKp2DO.../view...

หลักสูตร การเพิ่มทักษะเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก การบันทึกเสนอหนังสือ  การพิมพ์หนังสือราชการ การใช้ QR code ในหนังสือราชการและการทำลายหนังสือราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/.../1jPyLsXk9O-ZOcqynEZIj.../

view?usp=drivesdk

หลักสูตร แนวทางปฏิบัติการเงิน การคลัง และการใช้จ่ายเงินอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย

ดาวส์โหดลเอกสาร

https://www.ssrutraininglocal.com/attachments/view/...

ช่องทางด่วนรับสมัคร

 สมัครออนไลน์ : https://line.me/R/ti/p/%40dxe8707e

 E-mail : tte_ssru@hotmail.com

ส่ง fax : 02-160-1080

เบอร์โทร : 083-0775035, 083-0342336 ,02-1601358

#สวนสุนันทา #SSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #สำนักทรัพย์สินและรายได้ #ฝ่ายสถาบันฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา #TrainingandTravelingforEducation 

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/0009256500016

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

พันธกานต์ รายงาน