หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 9/2565
อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 9/2565

admin bam
29 กันยายน 2565 10:13:01

อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 9/2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 และการประชุมออนไลน์ผ่านทางระบบ Google Meet 

พันธกานต์ ตั้งวศินธรรม รายงาน/ถ่ายภาพ

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/0009256500004

#สำนักทรัพย์สินและรายได้ #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SSRU #ประชุม

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th