หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ ครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ ครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565

admin bam
14 กันยายน 2565 15:22:33

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.00 น. อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ ครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม รูปแบบการประชุมออนไลน์ ระบบ google meet

 #สำนักทรัพย์สินและรายได้ #SSRU   #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #สวนสุนันทา

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/0008256500061

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

พันธกานต์ ภาพ/รายงาน