หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > เพื่อหารือความร่วมมือในโครงการฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา ซึ่งการหารือร่วมกันในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา
เพื่อหารือความร่วมมือในโครงการฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา ซึ่งการหารือร่วมกันในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา

admin bam
14 กันยายน 2565 13:58:21

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 อาจารย์นฤมล ชมโฉม  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและควบคุมต้นทุน และรักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา สำนักทรัพย์สินและรายได้   เข้าพบ ผศ.ดร.อาณัติ คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ    ณ  ห้องปฏิบัติการวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 36  ชั้น 2 เพื่อหารือความร่วมมือในโครงการฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา   ซึ่งการหารือร่วมกันในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา สำนักทรัพย์สินและรายได้ กับสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ   ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565   โดยมี อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  และอาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงเเรมและธุรกิจที่พัก เข้าร่วมหารือร่วมกันในครั้งนี้ด้วย

#สำนักทรัพย์สินและรายได้ #ssru #สวนสุนนันทา #มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา #ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา #โรงแรมวังสวนสุนันทา #โรงแรม #อร่อยบอกต่อ #อร่อย #ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา #โรงแรมวังสวนสุนันทา

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/000825650004

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

อรวรรณ สุขมา : รายงาน

ธีรวัฒน์  พูลพร : ถ่ายภาพ