หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก ประจำปี 2565
เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก ประจำปี 2565

admin bam
14 กันยายน 2565 14:57:13

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น.

นางสาวณิรัญสา ธนะสุพรรณ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล และ นางสาวสุนิสา  ศรีเมือง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก ประจำปี 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองบริหารงานบุคคล เป็นผู้จัดโครงการ

#SSRU #สวนสุนันทา #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

#สำนักทรัพย์สินและรายได้

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/0008256500042

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th