หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ปังที่สุด‼️ ด่วนที่สุดอีก 6 รุ่น
ปังที่สุด‼️ ด่วนที่สุดอีก 6 รุ่น

admin bam
02 สิงหาคม 2565 21:06:24

ปังที่สุด ด่วนที่สุดอีก 6 รุ่น 

อุดร / เชียงราย / พัทยา / สุราษฯ /ชะอำ / กรุงเทพ

#เทคนิคและวิธีการนำแผนพัฒนาการศึกษา

 (พ.ศ 2566-2570 )  และ 

#เทคนิคการบริหารการจำทำโครงการการใช้เงินรายได้สะสม ของโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ถูกต้องตามระเบียบและวธีการทางงบประมาณ บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ที่สอดคล้องการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  เพื่อจัดทำข้อบัญญัติ /เทศบัญญัติ ของสำนักการศึกษา กองการศึกษา ส่วนการศึกษาและสถานศึกษา ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี  การจัดทำคำขอจากหน่วยงานที่ขอรับรับงบประมาณโดยตรง ผ่านระบบฺ BBL และระบบ SOLA จากสำนักงบประมาณ 

#พบกับอาจารย์ก่อการ ฝอดสูงเนิน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

  ถ้าคุณยังมีปัญหา “ไม่ได้ดำเนินการหรือไม่เข้าใจ ” 

 -โรงเรียน ศพด. และวิทยาลัย ) มีขั้นตอนอย่างไรที่สามารถใช้จ่ายเงินเหลือจ่ายในปีงบประมาณและเงินรายได้สะสมสถานศึกษาอย่างไรให้ถูกต้องตามวิธีการทางงบประมาณและระเบียบว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินรายได้ของศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

-การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักการศึกษา กองการศึกษา ส่วนการศึกษาและสถานศึกษา โรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2565-2570

-การจัดทำข้อบัญญัติ /เทศบัญญัติ ของสำนักการศึกษา กองการศึกษา ส่วนการศึกษา ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

- การฝึกปฏิบัติการจัดทำร่างข้อบัญญัติ /เทศบัญญัติ ของสำนักการศึกษา กองการศึกษา ส่วนการศึกษา ในการนำข้อมูลทางการศึกษาเข้าคีย์ฐานข้อมูลลงในระบบ  E-LASS  ประกอบด้วย

- แผนงานการศึกษา 

1. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

2. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

3. งานระดับมัธยมศึกษา 

4. งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

  งบบุคลากร 

 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

 เงินเพิ่มต่างๆข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

 เงินประจำตำแหน่ง

 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

  งบดำเนินงาน  ค่าตอบแทน

 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

  งบดำเนินงาน  ค่าใช้สอย

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ             

 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

 ค่าวัสดุ

 ค่าสาธารณูปโภค  

 ค่าน้ำ

   ค่าไฟฟ้า

 ค่าโทรศัพท์

 งบลงทุน

 หมวดค่าครุภัณฑ์

 ครุภัณฑ์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร https://www.ssrutraininglocal.com/attachments/view/...

#หนังสือเปลี่ยนโรงแรม  

รุ่น 5  พัทยา https://drive.google.com/.../1fixyy2BPnCprTnvMwvx.../view...

รุ่น 8  กรุงเทพ https://drive.google.com/.../1zKffXJI7b7mGHTe4EJS.../view...

ช่องทางการสมัคร

 สมัครออนไลน์ : https://line.me/R/ti/p/%40dxe8707e

 E-mail : tte_ssru@hotmail.com

ส่ง fax : 02-160-1080

เบอร์โทร : 083-0775035, 083-0342336

#โครงการอบรมสวนสุนันทา #อบรม #ฝ่ายสถาบันฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา #สถาบันฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา #การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา #การท่องเที่ยว #สำนักทรัพย์สินและรายได้ #SSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พันธกานต์ รายงาน

Cr.โครงการอบรม ม.สวนสุนันทา นำเสนอถาพ

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/000725650054

Facebook:สำนักทรัพย์สินและรายได้