หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2565
ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2565

admin bam
02 สิงหาคม 2565 20:46:19


ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.ดวงพร แสงทอง (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ) นางสาววลัยกร โกมลสิงห์ (ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า) และนางสาวเนตรทราย สุพรรณ์หนู(รักษาการหัวหน้าฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า) พร้อมทีมงานให้การต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกในครั้งนี้

#เช่าพื้นที่ #ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า #สำนักทรัพย์สินและรายได้ #มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา  #สวนสุนนัทา #SSRU #สนามสอบ #สอบกพ 

พันธกานต์ รายงาน

เนตรทราย ถ่ายภาพ

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/000725650033

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th