หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > เข้าร่วมอบรมการบริหารก่อสร้าง รุ่น 1
เข้าร่วมอบรมการบริหารก่อสร้าง รุ่น 1

admin bam
02 สิงหาคม 2565 20:16:26

วันเสาร์ที่ 2 - 3 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.30 - 16.00 น.  ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้าร่วมอบรมการบริหารก่อสร้าง รุ่น 1 หลักสูตรระยะสั้น 12 ชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์ โดย วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา

#สำนักทรัพย์สินและรายได้ #มหาวิทยาลัย #SSRU #ประชุมผู้บริหาร

พันธกานต์ ถ่ายภาพ/รายงาน

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/000725650006

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th