หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ในการดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2565 ของสำนักงาน ก.พ.
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ในการดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2565 ของสำนักงาน ก.พ.

admin bam
13 มิถุนายน 2565 14:31:54

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ในการดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2565 ของสำนักงาน ก.พ. โดยมี นางสาววลัยกร โกมลสิงห์ (ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า) และนางสาวเนตรทราย สุพรรณ์หนู (หัวหน้าฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า) เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 

#ประชุมผู้บริหาร #สำนักงานทรัพย์สินและรายได้ #สวนสุนันทา #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SSRU

พันธกานต์ รายงาน

เนตรทราย ถ่ายภาพ

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/000625650097

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th