หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > เข้าร่วมในการประชุมเสวนา"ความอยู่รอดของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล
เข้าร่วมในการประชุมเสวนา"ความอยู่รอดของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล

admin bam
17 กรกฏาคม 2565 14:55:04

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร. แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ และอาจารย์นฤมล ชมโฉม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและควบคุมต้นทุน พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมในการประชุมเสวนา"ความอยู่รอดของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล"

-เปิดและบรรยายพิเศษ "ทิศทางรับนักศึกษาและการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

-บรรยายพิเศษ "นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล"โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

-เสวนา "การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก"  โดยมีผู้ร่วมเสวนา คือ นายกสภาฯ อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

ณ ห้องประชุม1212 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

พันธกานต์ รายงาน/ถ่ายภาพ

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/000625650079