หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อชี้แจงวาระที่ 5.9 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ
เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อชี้แจงวาระที่ 5.9 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ

admin bam
29 มิถุนายน 2565 19:52:12

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อชี้แจงวาระที่ 5.9 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สำนักทรัพย์สินและรายได้ #มหาวิทยาลัย #SSRU #ประชุมผู้บริหาร

พันธกานต์ ถ่ายภาพ/รายงาน

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/0006256500213

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th