หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2566-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2566-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

admin bam
17 กรกฏาคม 2565 16:14:20


นนี้ 1 มิถุนายน 2565 อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ และอาจารย์นฤมล ชมโฉม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและควบคุมต้นทุน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2566-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ณ ชั้น 5 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

พันธกานต์ รายงาน

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/000625650006