Home > News > Activity news > ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.ปัญญดา จันทกิจ
ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.ปัญญดา จันทกิจ

SSRU ADMIN
03 May 2022 14:03:38

ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.ปัญญดา จันทกิจ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ สำนักทรัพย์สินและรายได้”