หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อพัฒนาสมรรถนะ (Competency)”
สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อพัฒนาสมรรถนะ (Competency)”

admin bam
18 เมษายน 2564 16:29:03

สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อพัฒนาสมรรถนะ (Competency)”

วันที่ 1-2 เมษายน 2564 สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อพัฒนาสมรรถนะ (Competency)” นำโดยอาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ปัญญดา จันทกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ หัวหน้าสำนักงาน ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม

ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ทิวา เทียนเบ็ญจะ มาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การสร้างแนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จในการทำงาน” พร้อมบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก มารยาทในสังคมและมารยาทในการติดต่อสื่อสารในการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอก จากนั้นอาจารย์ ดร.มรกต กำแพงเพชร เป็นวิทยากรในหัวข้อ “การทำงานเป็นทีม และการพัฒนาองค์กรด้านการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ” พร้อมทั้งบรรยายการให้บริการด้วยใจที่มีประสิทธิภาพ (service mind) และแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาองค์กรด้านการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

 ทั้งนี้การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นให้บุคลากรมีพฤติกรรมและทัศนคติในการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีในการเสริมสร้างความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และ คุณลักษณะ (Attributes) ของบุคลากร โดยตามแผนงานและกลยุทธ์ในการพัฒนาพฤติกรรมและทัศนคติในการให้บริการที่ดีมีคุณภาพแก่ผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสุนันทานุสรณ์ ชั้น 2 อาคารหอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา