หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 11 ธันวาคม 2564 ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ดำเนินการจัดสอบประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภา
วันที่ 11 ธันวาคม 2564 ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ดำเนินการจัดสอบประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภา

admin bam
2021-12-20 15:49:03

วันที่ 11 ธันวาคม 2564 ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ดำเนินการจัดสอบประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

     นำโดยนางสาววลัยกร โกมลสิงห์ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า นางสาวเนตรทราย สุพรรณ์หนู รักษาการหัวหน้าฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและทีมงาน ดำเนินการจัดสอบประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

    ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ มาเยี่ยมชมตรวจสอบความเรียบร้อยในการจัดสอบ ทั้งนี้การสอบจัดขึ้นที่อาคาร 11 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


เนตรทราย สุพรรณ์หนู

ถ่ายภาพและรายงาน

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th