หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พุทธศักราช 2564 ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พุทธศักราช 2564 ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

admin bam
2021-11-14 15:15:13


          5 พฤศจิกายน 2564 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อนำไปทอดถวาย ณ วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี  ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี 

          ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้ นำโดย อาจารย์นฤมล ชมโฉม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและควบคุมต้นทุน  นางสาววลัยกร โกมลสิงห์ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า นายสุนทร นิลอรุณ รักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา นางสาวเนตรทราย สุพรรณ์หนู หัวหน้าฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบุคลากรเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้


สโรชา บินอับดุลเลาะ ถ่ายภาพ
พิมพ์วิไล เอี่ยมสุวรรณ์ รายงาน