หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > นายฐิติกร วิวัลชัย หัวหน้าฝ่ายพัสดุ เข้าร่วมอบรม "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"
นายฐิติกร วิวัลชัย หัวหน้าฝ่ายพัสดุ เข้าร่วมอบรม "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"

admin bam
18 เมษายน 2567 13:30:34