หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 7/2565
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 7/2565

admin bam
02 สิงหาคม 2565 21:05:40


วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.  อาจารย์ ดร. แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 7/2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet

#สำนักทรัพย์สินและรายได้ #มหาวิทยาลัย #SSRU #ประชุมผู้บริหาร

พันธกานต์ รายงาน/แต่งภาพ

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/000725650053

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th