ผู้บริหารสำนักทรัพย์สินและรายได้ ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในโอกาสได้รับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์


start: Footer -->