ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์ฯ ดำเนินการจัดสอบจัดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2562


start: Footer -->