หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน ทักษะอาชีพเบื้องต้น ปี 2562 หลักสูตรน้ำซอสปรุงสำเร็จรูป


start: Footer -->