หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สำนักทรัพย์สินฯ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน ทักษะอาชีพเบื้องต้น ปี 2562 หลักสูตรน้ำพริกสำเร็จรูป วันนี้(22 มิถุนา


start: Footer -->