ผู้บริหารสำนักทรัพย์สินฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


start: Footer -->