โรงแรมวังสวนสุนันทา ได้รับเกียรติจัดเลี้ยงอาหารเย็นสไตล์ไทยในงาน “การเข้าเยี่ยมชมเยือนนิสิตเก่าคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและการเข้าชมตำหนักสายสุธานภดล”


start: Footer -->