พิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เกิดเป็นผู้ประกอบการใหม่ “ออกตัว (Startup) เป็นเจ้าของกิจการ” (U.B. YE! CAMP)


start: Footer -->