ผู้บริหารสำนักทรัพย์สินฯ ร่วมอบรมการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต


start: Footer -->