สำนักทรัพย์สินฯ จัดประชุมแผนและนโยบาย เพื่อทบทวนงาน และกระบวนการทำงานของแต่ละฝ่าย


start: Footer -->