ผู้บริหารสำนักทรัพย์สินฯ ร่วมอบรม อบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


start: Footer -->